Delegació d'alumnes
ORGANIGRAMA DE LA REPRESENTACIÓ D'ALUMNES
Claustre universitari: hi participen 68 alumnes
Consell General d'Alumnes(C.G.E.) Format pels 68 representants
Comissió Permanent de cada Facultat: El nombre de representants és proporcional a la matriculació.
Consell D'Alumnes de cada Facultat(C.A.F.): Format pel representant de cada Centre Associat.
Representant de cada Facultat dels C.A.: Elegit en els Centres Associats respectius.
FUNCIONS DE CADA ÒRGAN COL·LEGIAT
A) Delegat de la Facultat o Escola en el Centre Associat.
Establir una relació entre tot l'alumnat de la carrera (assisteixi o no a classe) i el professorat del Centre Associat, i participar en el Claustre del Centre.
Participar en la Delegació d'Alumnes del Centre Associat al qual pertany lloc que s'ha matriculat). Escollir el Delegat i Secretari del Centre Associat.
Participar activament en el Consell d'Alumnes a Madrid, per millorar l'aprenentatge, la metodologia i la relació entre el professorat de la Seu Central i el del Centre Associat.
B) Consell d'Alumnes de Facultat.
Participació activa, reflexiva i crítica, amb tots els companys de la resta de l'Estat Espanyol i de les diferents Comunitats Autònomes.
Escollir als participants de la Comissió Permanent de la pròpia Facultat, els quals hauran de participar al Claustre.
Establir les relacions necessàries entre la pròpia Facultat i l'alumnat. Aquest treball és de màxima importància per l'alumnat.
C) Comissió Permanent de Facultats.
Repassar en equip les qüestions que es tracten al Consell General d'Alumnes.
Elaboració de tots els punts i temes que es volen tractar amb el professorat de Madrid, per obtenir canvis i millores que optimitzin l'aprenentatge individual i de grup.
D) Consell General d'Alumnes.
Elecció del Delegat Nacional d'Alumnes.
Discussió, preparació i elaboració de tota la "prospectiva" i problemàtica que afecti l'alumnat.
Portar propostes comunes al Claustre.
Discutir i valorar les decisions socio-polítiques que s'hauran de sotmetre a votació al Claustre.
E) Junta de Facultat.
Podem dir que és el Claustre propi de cada Facultat, on els alumnes poden incidir en tot allò que els preocupa, interessa o desitgen.
REPRESENTACIÓ D'ALUMNES AL CENTRE DE CERVERA
Facultat de Dret
PUJAL VIDAL, JOSE MARÍA

Delegat de Centre
PUJAL VIDAL, JOSE MARÍA
Subdelegat del Centre Associat de Cervera
BUSQUÉ RIBA, JOSEP ANTONI