Consorci Universitari del Centre Associat a la UNED a Cervera
Composició del consorci:
Excma. Diputació de Lleida, Excm Ajuntament de Cervera, UNED
Junta Rectora del Consorci Universitari:
President:
Il.lm. Sr. Joan Talarn Gilabert, presidenta de la Diputació de Lleida
Vice-president:
Il.lm. Sr Ramon Augé Gené. Alcalde de Cervera.
Vocals:
Sr. Jesús De Andrés Sanz, Vicerector de Centres associats, Representant de la Seu Central de la U.N.E.D.
Sr. Joan Puig Ortiz, Director del Centre.
Sr. Daniel Rubio i Ruiz, Representant dels Professors tutors del Centre.
Sr. Josep M. Pujal Vidal. Representant dels alumnes del Centre.
Sra. Carme Pérez i Ansótegui. Representant PAS del Centre.
Sr. Antoni Pujadó i Estany. Secretari del Centre.
 
Consell de Direcció
Director:
Professor Joan Puig Ortiz.
Secretari/Interventor:
Professor senyor Antoni Pujadó i Estany.
Coordinador Tecnològic:
Sr Jordi Benet i Yago
 
Personal d'Administració i Serveis:
Sra. Marina Escribano i Rivera.
Sra. Carme Pérez i Ansótegui.
Sra. Ramona Secanell i Huguet.
Organismes Col·laboradors: